Oecumenische Sobere maaltijd Lonneker met lezing over het Vastenproject

Opgave bij Berend Kok telef: 0651029151 e-mail berendkok@kpnplanet.nl